HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Milyen szabályok vonatkoznak a Tartalék felhasználására? (A Támogatási Szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó utalást.)
A célelszámolási, vagy az előirányzat felhasználási keretszámlára fog érkezni az előleg?
Az előleget intézményünk a célelszámolási számlára megkapja. Az előleget működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól főkönyvi számlára kell könyvelni. Az előirányzat-módosítás milyen hatáskörben fog megtörténni?
Hogyan történik, mit tekintünk elkötelezettség vállalásnak? Mi a bizonylata, dokumentuma? (Együttműködési megállapodás? Határozat? Szerződés?) Mi tekintendő az elkötelezettség vállalás időpontjának? (Pl. az együttműködési megállapodásban szerepel egy-két szolgáltatás, egy fél éves képzés, és egy 12 hónapos bértámogatás. Ebben az esetben, akkor az a dátum az elkötelezettség vállalás időpontja, amikor aláírjuk ezt a megállapodást?)
Érinthetnek-e az elkötelezettségek 3 évet? (2004., 2005., 2006.) (A DecFA-nál tiltott az ilyen kötelezettségvállalás.)
Hogyan tudjuk bizonylattal alátámasztani a következő elfogadott költségeink kifizetésére vonatkozó kérelmet: HEF OP 1.1. keretében alkalmazott új köztisztviselők bére (egységes bérjegyzék), az új munkatársak elhelyezéséből adódó, tevékenységükkel összefüggő többletköltségek, mint irodabérlet, közüzemi díjak (egy számlát kapunk kapunk az egész hivatalra, arányosítani kell a költségeket) és telefonköltségek (közös számla)? Ezeket a költségeket csak a Működési Számla és a Célelőirányzat Számla közötti átrendezéssel lehet megtéríteni.
Nem került szabályozásra az, hogy hogyan és milyen intézkedések szolgálják azt a célt, hogy a program pénzügyi folyamatai, az ügykezelés és a dokumentáció elkülönülten legyen kezelhető a munkaügyi központ rendes működésétől. Amennyiben az elválasztás követelménye továbbra is fennáll az eljárási rendben szabályozni kellene, hogy melyek ezek a területek, és hogyan kell azt megvalósítani.
Elszámolhatók-e olyan költségek, amelyek számlához kapcsolódnak, de a teljes összegnek csak egy részét szeretnénk az ESZA projekt keretében figyelembe venni (pl. a teljes intézmény levélpostai díjhitel számlájából az ESZA levelezés költségének elszámolása)? Belső bizonylatát ki készítheti, ki igazolhatja?
Ha a fizetések egyébként célelszámolási számláról történnek, hogyan oldható meg, hogy az előirányzat felhasználási keretszámláról kiegyenlített teljes számla összeg ESZA költségrésze megtérüljön?
Elegendő-e az ESZA költségek könyvelése az eddigi Számadó programban, illetve a hozzá kapcsolódó kötelezettség vállalás nyilvántartásban?
Lesznek-e külön könyvelő, kötelezettségvállalási, analitikus nyilvántartó programok?
Lesz-e egységes számlarend és számlatükör?
Bér járulékainak elszámolásához mik a bizonylatok? A munkavállalók bérjegyzéke, melyen szerepelnek a járulékok, kifizetés bizonylataként pedig megfelelő az összes dolgozó járulékutalásának igazolása?
Az ESZA feladattal foglalkozók utazási költsége elszámolható-e belföldi kiküldetési rendelvénnyel és az ehhez csatolt busz/vonat jeggyel, vagy csak számlával? Mi az utazási költség elszámolásának az alapja, a leadott bérlet illetve menetjegy, vagy az azokról kiállított számla?
Hogyan történjen az előleg megbontása kiemelt előirányzatok szerint, az előirányzatok módosítása, az előirányzat nyilvántartása? Ki a kezdeményező, mi a bizonylata?
A pénzügyi eljárásrendben szabályozni kellene a lemorzsolódás kérdését abból a szempontból is, hogy az ilyen módon felszabaduló pénzeszközök sorsa mi lesz, maradványként elvonásra kerülnek-e, vagy átcsoportosíthatóak lesznek?
Milyen szakfeladatra könyvelünk?
Módosítható-e az előlegfizetési kérelem? Mi történik az előleg 2004. dec. 31-ig le nem kötött részével? Elvonható maradványnak minősül?
Az előleg teljes összegére kell-e az előirányzat-módosítást kezdeményezni, vagy a már ténylegesen teljesült kiadásokra?
A megrendeléseken, szerződéseken fel kell-e tüntetni, hogy ESZA forrásból finanszírozott?
A szakmai teljesítés igazolása a működési költségvetésre vonatkozó szabályozás alkalmazható, (személyek tekintetében) vagy a projekt vezető igazolása szükséges?
Számlán, számviteli bizonylaton az EMIR szám mellett fel kell-e tüntetni, hogy az ESZA terhére elszámolható?
Költség-megosztás alkalmazásánál mi az elfogadott, mi a becsatolandó dokumentum? (telefonköltség, postaköltség)
Az eszközbérlésre vonatkozó szerződés időintervallumának a 2004. évi támogatási szerződés időintervallumával kell megegyeznie?
A jelentésekhez csatolt mellékletek másolatának hitelesítésére jogosult személyt saját szabályozásunk szerint jelölhetjük ki, ill. meghatározott feladatkörhöz, munkakörhöz kötött-e?
A célelszámolási számlára érkező összeg lekötésénél figyelembe vehető-e a pénzügyi eljárásrend szerint előzetes kötelezettségvállalásnak számító, megindított közbeszerzési eljárás? Illetve ez esetben ennek a kötelezettségvállalási dokumentuma a pályázati kiírás?
A közbeszerzési eljárás során, ha a munkaügyi központ a közbeszerzési dokumentáció ajánlattevő részéről történő beszerzését ellenértékhez köti, az így keletkezett bevételt milyen költségvetési helyre (HEFOP vagy működés)j és milyen jogcímen kell lekönyvelni?
Ösztödíj számfejtési problémája: Nem tisztázott, hogy milyen programmal és hol fog történni a számfejtés?
A munkaügyi központoknak a célelszámolási számlájukon lévő összeget 2004. december 31-ig le kell kötni. A bérekre vonatkozóan mi számít lekötött összegnek. A programtervekben a béreket 2005. április 30-ig kellett tervezni. Ezzel szemben a határozott idejű kinevezések max. 1 évre szólhatnak. Lekötöttnek az április 30-ig számított összeg minősül, vagy az az összeg, ami a kinevezés végéig szól?
Amennyiben a munkaügyi központ autója egy adott hónapban több alkalommal megy Budapestre kizárólag 1.1. Intézkedéssel kapcsolatos ügyintézésre, hogy történik a költségek elszámolás?
Állítólag elhangzott egy pénzügyes megbeszélésen, hogy a PHARE-ba most kell visszafizetni rengeteg pénzt, mert nem jól számolták el a közvetett költségeket. Minden közvetett költséget alá kell támasztani különböző számlával?
A munkaügyi központok az 5%-os tartalékból milyen célra (csak a célcsoportra vagy más célra is) kérhetnek az IH-tól átcsoportosítást?
A Számadó könyvelési rendszerében a 662-es funkcionális könyvelés mellett a beszámoló 21-es űrlapját a program elő tudja-e állítani?
Várhatóan a havi elszámolások benyújtása után mennyi idővel várható a támogatás utalása?
A program működtetéséhez szükséges előleg mikor kerül átutalásra?
A likviditás megőrzése végett célszerű lehet-e a maximális 60 napos határidőkkel tervezni?
Az előleg előirányzati bontásáról nem rendelkezünk információval. Központilag lesz megadva az előirányzat, vagy a MK-nak kell azt a Kincstár felé jelezni?